قیمت روز بازار یخچال و فریزر

2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113005521.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

یخچال و فریزر ساید بای ساید اسنوا مدل S8-2261S

یخچال و فریزر ساید بای ساید اسنوا مدل S8-2261S
یخچال و فریزر ساید بای ساید اسنوا مدل S8-2261S

٪

۲۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/a55427a0d62b53ff0c1b88096170dc628ab743c6_1602320649.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

یخچال و فریزر ساید بای ساید ال جی مدل SXI535

یخچال و فریزر ساید بای ساید ال جی مدل SXI535
یخچال و فریزر ساید بای ساید ال جی مدل SXI535

٪

۶۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/97697744dde888fb5db3504e4718977eac087c09_1599392478.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

یخچال و فریزر ساید بای ساید ال جی مدل SXP450WB

یخچال و فریزر ساید بای ساید ال جی مدل SXP450WB
یخچال و فریزر ساید بای ساید ال جی مدل SXP450WB

٪

۵۳,۸۵۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1028810.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

یخچال و فریزر دوقلوی پارس مدل LRDST170WD-FRZNF170

یخچال و فریزر دوقلوی پارس مدل LRDST170WD-FRZNF170
یخچال و فریزر دوقلوی پارس مدل LRDST170WD-FRZNF170

٪

۱۲,۹۱۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119864081.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

یخچال فریزر دوقلو هیمالیا مدل NR440d+ - +NF280d

یخچال فریزر دوقلو هیمالیا مدل NR440d+ - +NF280d
یخچال فریزر دوقلو هیمالیا مدل NR440d+ - +NF280d

٪

۲۳,۵۰۰,۴۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/d0d7d3b8675a649d9f0fea8a05bfd173e182c036_1593933390.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

یخچال و فریزر امرسان مدلBFN20D321

یخچال و فریزر امرسان مدلBFN20D321
یخچال و فریزر امرسان مدلBFN20D321

٪

۸,۶۰۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1549720.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

یخچال و فریزر سامسونگ مدل FSR12

یخچال و فریزر سامسونگ مدل FSR12
یخچال و فریزر سامسونگ مدل FSR12

٪

۷۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/8f515e803a4ce3919fb7ac7938f70ca8924005bc_1606048627.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

یخچال و فریزر ساید بای ساید ایکس ویژن مدل TF540

یخچال و فریزر ساید بای ساید ایکس ویژن مدل TF540
یخچال و فریزر ساید بای ساید ایکس ویژن مدل TF540

٪

۱۸,۸۰۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2924467.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

یخچال ایستکول مدل TM-835

یخچال ایستکول مدل TM-835
یخچال ایستکول مدل TM-835

٪

۲,۹۵۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3815215.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

یخچال و فریزر هیمالیا مدل HRFN60501

یخچال و فریزر هیمالیا مدل HRFN60501
یخچال و فریزر هیمالیا مدل HRFN60501

٪

۱۶,۱۶۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/16f8d89af18f561a57cfe33324b7d80b8cf56234_1602048340.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

یخچال فریزر ساید بای ساید دوو مدل D2S-3133SS

یخچال فریزر ساید بای ساید دوو مدل D2S-3133SS
یخچال فریزر ساید بای ساید دوو مدل D2S-3133SS

٪

۳۳,۸۵۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/391389.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

یخچال و فریزر سامسونگ مدل ROSSO2

یخچال و فریزر سامسونگ مدل ROSSO2
یخچال و فریزر سامسونگ مدل ROSSO2

٪

۷۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/8bd65e316ab7ed8333e21524134c5399169d5f4c_1602335732.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

یخچال فریزر اسنوا مدل SN4-0250TI

یخچال فریزر اسنوا مدل SN4-0250TI
یخچال فریزر اسنوا مدل SN4-0250TI

٪

۹,۹۲۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/64b9d6076bd332c0f257780553d790a454a5a0ad_1600510891.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

یخچال فریزر دوقلو امرسان مدل دیاموند RH20D & FN20D

یخچال فریزر دوقلو امرسان مدل دیاموند RH20D & FN20D
یخچال فریزر دوقلو امرسان مدل دیاموند RH20D & FN20D

٪

۱۸,۸۰۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/152c148a1f3fbfc653b88d6dbe9b669f1cc6266e_1602490888.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

یخچال فریزر هیمالیا مدل TNCom530h

یخچال فریزر هیمالیا مدل TNCom530h
یخچال فریزر هیمالیا مدل TNCom530h

٪

۱۱,۶۲۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/0a06d36032cd3cc56c043454d9aaa1d8dec43d20_1601890450.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

یخچال و فریزر ساید بای ساید اسنوا مدل SN8-3320SS

یخچال و فریزر ساید بای ساید اسنوا مدل SN8-3320SS
یخچال و فریزر ساید بای ساید اسنوا مدل SN8-3320SS

٪

۴۵,۱۶۹,۶۰۰

۳۹,۷۰۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/760119.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

یخچال و فریزر امرسان مدل FN15D-RH15D

یخچال و فریزر امرسان مدل FN15D-RH15D
یخچال و فریزر امرسان مدل FN15D-RH15D

٪

۱۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5158410.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

یخچال فریزر فیلور مدل RPD-COL-013

یخچال فریزر فیلور مدل RPD-COL-013
یخچال فریزر فیلور مدل RPD-COL-013

٪

۴,۷۵۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/465b14a256db6ed5e240a2f55c23589ccd0ec338_1600868626.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فریزر ایستکول مدل TM-946-4D

فریزر ایستکول مدل TM-946-4D
فریزر ایستکول مدل TM-946-4D

۹٪

۴,۰۰۰,۰۰۰

۳,۶۴۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113232368.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

یخچال و فریزر دوقلو یخساران مدل U8001M-U8005M

یخچال و فریزر دوقلو یخساران مدل U8001M-U8005M
یخچال و فریزر دوقلو یخساران مدل U8001M-U8005M

٪

۱۶,۱۰۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1c8bba46ca16d936691453907096d681f4d8396b_1614086676.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

یخچال و فریزر ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS-K916S

یخچال و فریزر ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS-K916S
یخچال و فریزر ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS-K916S

٪

۲۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/8141e72f2fd484c8dce99cdacd5318972c887e2b_1601892401.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

یخچال و فریز ساید بای ساید دوو مدل D4S-2915SS

یخچال و فریز ساید بای ساید دوو مدل D4S-2915SS
یخچال و فریز ساید بای ساید دوو مدل D4S-2915SS

٪

۳۰,۴۳۰,۰۰۰

۲۹,۵۵۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119882737.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

یخچال و فریزر جی پلاس مدل GRF-J505

یخچال و فریزر جی پلاس مدل GRF-J505
یخچال و فریزر جی پلاس مدل GRF-J505

۵٪

۱۷,۴۰۰,۰۰۰

۱۶,۵۹۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119960358.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

یخچال و فریزر امرسان مدل BFN22D-M/TP

یخچال و فریزر امرسان مدل BFN22D-M/TP
یخچال و فریزر امرسان مدل BFN22D-M/TP

٪

۸,۵۴۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/117230400.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

یخچال و فریزر آنتیک مدل N70

یخچال و فریزر آنتیک مدل N70
یخچال و فریزر آنتیک مدل N70

٪

۷,۸۱۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120058395.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

یخچال ایستکول مدل TM-96200

یخچال ایستکول مدل TM-96200
یخچال ایستکول مدل TM-96200

٪

۴,۶۰۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113550209.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

یخچال و فریزر ساید بای ساید دوو مدل DES-2915W

یخچال و فریزر ساید بای ساید دوو مدل DES-2915W
یخچال و فریزر ساید بای ساید دوو مدل DES-2915W

٪

۲۸,۸۶۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/111882334.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

یخچال و فریزر الکترواستیل مدل ES20

یخچال و فریزر الکترواستیل مدل ES20
یخچال و فریزر الکترواستیل مدل ES20

٪

۸,۹۴۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2924464.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

یخچال ایستکول مدل TM-919

یخچال ایستکول مدل TM-919
یخچال ایستکول مدل TM-919

٪

۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/345461.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

یخچال و فریزر امرسان مدل TF11220

یخچال و فریزر امرسان مدل TF11220
یخچال و فریزر امرسان مدل TF11220

٪

۵,۲۱۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112143312.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

یخچال و فریزر امرسان مدل BFN20D-M/TP

یخچال و فریزر امرسان مدل BFN20D-M/TP
یخچال و فریزر امرسان مدل BFN20D-M/TP

٪

۸,۵۳۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/111878104.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

یخچال و فریزر الکترو استیل مدل ES11

یخچال و فریزر الکترو استیل مدل ES11
یخچال و فریزر الکترو استیل مدل ES11

٪

۴,۵۷۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/85fb52d6a4b16371da56ddc1766231ab27da7f05_1601095777.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

یخچال و فریزر امرسان مدل TFH14T

یخچال و فریزر امرسان مدل TFH14T
یخچال و فریزر امرسان مدل TFH14T

٪

۵,۶۰۰,۰۰۰ تومان

رفتن به بالای صفحه

ایرونی استور برترین های بازار در حوزه‌های مختلف را بررسی و آنها را به شما معرفی می‌کند. ایرونی استور همچنین بهترین پیشنهادات روزانه‌ی خرید و تخفیفات را به اطلاع شما می‌رساند. تمامی حقوق و مطالب منتشر شده در سایت ایرونی استور متعلق به صاحبان آن است و هرگونه کپی‌برداری بدون مجوز کتبی قابل پیگیری است